29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تدوين مدل استعداديابي واليبال در ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گزینش استعدادها، مدل استعدادیابی، والیبال، تکنیکدلفی
مجله مطالعات مدیریت ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد باسره (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم) ، فرزام فرزان (نفر سوم)

چکیده

استعدادیابی، کشف ورزشکاران بالقوهای است که درگیر ورزش خاصی نمیباشند. از برنامههای استعدادیابی جهت شناسایی ورزشکاران بااستعداد و نیز موفقیت آنها در سطح جهانی استفاده میشود. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران انجام گرفت. بدینمنظور، ابتدا به مطالعۀ فرایندها و مدلهای استعدادیابی والیبال و سایر ورزشها در کشورهای پیشرفتۀ مختلف و نیز ایران پرداخته شد. سپس، با توجه به مطالعات انجامشده، مدل استعدادیابی پیشنهادی والیبال ایران بهصورت هفت مرحلهای ارائه گردید. روششناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریه دادهبنیاد بود و جامعۀ آماری آن را مربیان با درجۀ بینالمللی والیبال (یک، دو و سه) از کل کشور که تعداد آنها 137 نفر (آقایان 67 نفر و بانوان 70 نفر) بود تشکیل دادند. یافتهها نشان میدهند که از هفت مرحلۀ پیشنهادی (مرحلۀ اول (پایه): غربالگری عمومی در مدارس (شش تا نه سالگی)، مرحلۀ دوم: شناسایی استعدادها (نه تا 12 سالگی)، مرحلۀ سوم: گزینش استعدادها ( 14 12 سالگی)، مرحلۀ چهارم: آموزش ( 16 14 سالگی)، مرحلۀ پنجم: گزینش استعدادهای نخبه ( 18 16 سالگی)، مرحلۀ ششم: ارتقای استعدادهای نخبه ( 23 18 سالگی) و مرحلۀ هفتم: والیبال حرفهای بینالمللی ( 23 سالگی به بالاتر))، در دور سوم دلفی تمامی مراحل موردقبول واقع شدند و مدل استعدادیابی والیبال در ایران تأیید گردید. نتایج برگرفته از این پژوهش میتواند زمینه را جهت استعدادیابی علمی و یکسانسازی روشهای آن فراهم کند و نیز کمک شایانی برای مربیان، ورزشکاران، پژوهشگران و مسئولان سازمانهای ورزشی، بهخصوص فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در امر استعدادیابی و پرورش بازیکنان نخبۀ والیبال در آینده باشد.