29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي مشكلات و مزاياي اجراي طرح المپياد درون مدرسه اي: مطالعۀ موردي: استان مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استان مازندران، المپیاد درون مدرسه ای، مزایا، مشکلات، معلمان تربیت بدنی.
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران سونیا حبیب نیارمی (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم) ، ابولفضل درویشی (نفر سوم)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مشکلات و مزایای اجرای طرح المپیاد درون مدرسه ای در استان مازندران بود. تحقیق از نوع کاربردی و روش اجرای آن آمیخته بود. برای شناسایی مشکلات و مزایا، از پرسشنامۀ نظرسنجی با استفاده از روش دلفی و برگزاری جلسات با 10 نفر از کارشناسان تربیت بدنی شهرستان های استان مازندران استفاده شد. در بخش کمّی، جامعۀ آماری تحقیق، 1517 نفر از معلمان تربیت بدنی شاغل در آموزش و پرورش استان مازندران بودند که نمونۀ آماری با توجه به جدول مورگان 312 نفر انتخاب شد. ابزار برای رتبه بندی عوامل مورد بررسی .)α=0/ جمع آوری داده برای رتبه بندی، پرسشنامۀ محقق ساخته با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود ) 87 استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سه مورد از مشکلات در برگزاری این SPSS از آزمون فریدمن و نرم افزار آماری 22 المپیاد به ترتیب عدم اطلاع رسانی و برنامه ریزی صحیح از سطح وزارتخانه تا ادارات، رعایت نشدن نکات ایمنی و فضای مناسب برای برگزاری المپیاد، و ناآگاهی از اهداف و همکاری نکردن عوامل برگزارکننده بود و مزایایی که رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند، هویت بخشی معلمان و درس تربیت بدنی، رفتارهای مثبت اجتماعی، و مساعدت و مشارکت همکاران و والدین برای برگزاری المپیاد، بود.