29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خصومت مصرف کننده، برندهای ورزشی، تصمیمات خرید، درگیری ذهنی خرید
پژوهشگران مهدی ابهری ساتلو (دانشجو) ، سعید تابش (استاد راهنما) ، رسول نظری (استاد مشاور) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی خارجی و داخلی نظیر نایک، آدیداس، دایی و مجید است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به روش توصیفی- همبستگی انجام می شود و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 218300 نفر از مشتریان برندهای ورزشی در استان مازندران بودند. 384 نفر بر اساس جدول مورگان، با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها درنهایت 380 پرسشنامه کامل بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای مورداستفاده، اس. پی. اس. اس نسخه 21 (رگرسیون چند گانه و همبستگی) و آموس نسخه 24.0 استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین خصومت قومی نژادی و درگیری ذهنی، خصومت قومی نژادی و قصد خرید و همچنین میان خصومت عمومی و درگیری ذهنی خرید رابطه معناداری وجود دارد ولی بین خصومت عمومی و قصد خرید، خصومت اقتصادی و درگیری ذهنی خرید و همچنین بین خصومت اقتصادی و قصد خرید رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه مثبت معناداری بین درگیری ذهنی خرید و قصد خرید مشاهده شد. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد بازاریابان ورزشی به منظور موفقیت در برنامه های بازاریابی باید دیدگاه منفی مشتریان را نسبت به برندهای ورزشی از بین ببرند. همچنین با توجه به اینکه جوامع امروزی به دنبال افزایش ارتباطات و ایجاد علایق و سلایق یکسان در کشورهای مختلف می باشند، بازاریابان باید به دنبال افزایش کیفیت محصولات خود باشند و در آخر توصیه می شود بازاریابان ورزشی در عرضه و فروش محصولات برندهای ورزشی قومیت گرایی و ملی گرایی مصرف کنندگان ایرانی را به عنوان عامل مهم در نظر داشته باشند.