29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی و اصلی دانشجویان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قصد خرید، نگرش نسبت به منافع اقتصادی، نگرش نسبت به منافع لذت جویانه، مادی گرایی، کفش ورزشی اصلی و تقلبی
پژوهشگران محمد فرجادمهر (دانشجو) ، فرزام فرزان (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

امروزه اهمیت علم بازاریابی و برند سازی بر کسی پوشیده نیست. به طوری که این دو حوزه کمک شایانی به شرکت های ورزشی تولیدی و خدماتی کرده است. درواقع شرکت های دارای برند معتبر و اصلی با استفاده از مدیریت برند و بازاریابی روزبه روز گسترده تر و قدرتمندتر می شوند که ماحصل آن، افزایش سودآوری، خوش نامی سازمان و همچنین نقش بستن نام تجاری در ذهن مشتریان ورزشی می باشد. در این میان شرکت هایی وجود دارند که شیوه ی دیگری را برای افزایش فروش و کسب سود انتخاب می کنند. به طوری که محصولات ورزشی خود را با استفاده از نام تجاری و لوگوی شرکت های معتبر در تجارت، تحت عنوان محصولات جعلی و تقلبی روانه بازار می کنند. این اقدام موجب می شود برندهای معتبر ورزشی متحمل ضررهایی نظیر کاهش فروش و بی اعتمادی مشتریان نسبت به محصولاتشان شوند. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مشتریان کفش ورزشی اصلی و تقلبی می باشد. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می دهند که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 375 نفر برآورد شد. درنهایت با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 381 پرسشنامه برای تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار Spss و Smart Pls به کار گرفته شد. نتایج نشان داد خرید گذشته، نگرش نسبت به منافع اقتصادی و لذت جویانه و مادی گرایی بر قصد خرید کفش ورزشی اصلی و تقلبی نقش دارد اما وضعیت اجتماعی آینده درک شده تاثیری بر قصد خرید کفش ورزشی اصلی و تقلبی ندارد. همچنین قصد خرید کفش ورزشی تقلبی نقش منفی و معناداری بر قصد خرید کفش ورزشی اصلی دارد.