29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل بازاریابی گردشگری ورزشی استان مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازاریابی، گردشگری ورزشی، بازاریابی گردشگری ورزشی، استان مازندران.
پژوهشگران اسماعیل ذبیحی (دانشجو) ، سید محمد حسین رضوی (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

گسترش روزافزون گردشگری ورزشی در جهان و همچنین وجود ظرفیت های متعدد درکشورمان جهت جذب گردشگران ورزشی نیازمند استفاده از راهبردهای مناسب بازاریابی است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی گردشگری ورزشی استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش، آمیخته(کیفی-کمی) می باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه 57 سوالی محقق ساخته ای بود که از طریق پرسشنامه های قبلی، مبانی نظری و همچنین با استفاده از روش مصاحبه های سازمان یافته از طریق نظرخواهی از جامعه آماری تا حد اشباع نظری(31نفر) طراحی شد. نمونه آماری تحقیق شامل 354 نفربود که در 5 بخش شامل: الف: 70 نفر از اساتید مدیریت ورزشی ای که در زمینه گردشگری ورزشی مقالات پژوهشی داشتند و در این زمینه صاحبنظر بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند و همچنین40 نفر از اساتید بازاریابی و40 نفر از اساتید جغرافیا و گردشگری دانشگاه های کشور استفاده شد. در بخش ب، ج و د: به صورت تمام شار استفاده شد که عبارتند از: مدیران، کارشناسان و روسای هیات های ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان مازندران(75نفر)، مدیران گردشگری و کارشناسان و صاحبنظران بازاریابی ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان های استان مازندران(41نفر) و مدیران آژانس های گردشگری استان مازندران(28 نفر) و بخش ه،60 نفراز گردشگران ورزشی که در دسترس بودند. با استفاده از روش دلفی از روایی صوری و با استفاده از بار عاملی به منظور روایی سازه و محتوی، پرسشنامه در اختیار10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی، بازاریابی و گردشگری قرار گرفت و مورد تایید واقع شد. پایایی ابزار تحقیق، با استفاده از نظر 30 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و گردشگری و از طریق روش آلفای کرونباخ 80/0بدست آمد و پرسشنامه نهایی تنظیم و تأیید شد. تعداد312 نفر(1/88%) به پرسشنامه پاسخ کامل دادند. با استفاده از تحلیل عاملی بعضی از گویه ها از یک عامل حذف یا به عامل دیگری انتقال یافتند. پرسشنامه نهایی50 سوالی در دو بخش طراحی شد. در بخش اول، به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها پاسخ داده شد و در بخش دوم به 8 عامل موثر بر بازاریابی گردشگری ورزشی استان مازندران پرداخته شد که عبارتند از: 1- مدیریت و برنامه ریزی(10گویه) 2- زیر ساختها(8گویه) 3- جاذبه های طبیعی و تاریخی(5گویه) 4- اقتصادی(6گویه) 5- فرهنگی- اجتماعی(7گویه) 6- سیاسی- امنیتی