29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري ورزشي با به كارگيري مدل ليندگرين (مطالعه موردي بام سبز رامسر)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری ورزشی؛ لیندگرین و رامسر
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران اکرم خواجه پور (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم)

چکیده

یکی از جامع ترین مدل های موجود در مدیریت ارتباط با مشتری، مدل لیندگرین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی با بکارگیری مدل لیندگرین (مطالعه موردی بام سبز رامسر) است. جامعه آماری مدیر، کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، مشتریان ثابت (310N=)، تمام شمار است. روش پژوهش، ترکیبی (کیفی– کمی)، در روش (کیفی) از طریق مصاحبه با 30 نفر به اشباع نظری رسید، در روش کمی، از پرسشنامه­ای محقق ساخته که روایی صوری آن توسط متخصصین مدیریت ورزشی و گردشگری، و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 85 ./. تایید شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون، که از نرم افزار SPSS19 استفاده شد. نتایج حاصله (کیفی- کمی) نشان داد که بین مدل لیندگرین با توسعه صنعت گردشگری ورزشی همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد (p< 0.05). نتایج نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به بعد مدیریت سازمان (11/4) بود. هم­چنین وجود کلمات مفهومی به ترتیب چون مدیریت قوی جزو بیشترین پاسخ­های آزمودنی بودند. با توجه به نتایج حاصله، مدیریت قوی بام سبز دارای ارتباط بالایی می­باشد و اولویت اول پاسخ آزمودنی­ها بود (39/0r=). لذا مدیریتی قوی از عوامل کلیدی توسعه گردشگری ورزشی مجموعه بام سبز رامسر است.