29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برند بازی های رایانه ای ورزشی و غیر ورزشی مورد توجه دانشجویان دختر در اوقات فراغت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برند، بازی های رایانه ای، ورزشی، غیرورزشی، اوقات فراغت
پژوهشگران فرزام فرزان (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم) ، زینب ناصری (نفر سوم)

چکیده

یکی از جدید ترین و پرطرفدارترین صنعت های رو به رشد، صنعت بازی های رایانه ای است که بخش عمده ای از اوقات فراغت و سرگرمی دانشجویان را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر بررسی برند بازی های رایانه ای در اوقات فراغت دانشجویان دختر است. این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی ، از نظر روش انجام پژوهش توصیفی و نحوه گردآوری داده ها به روش میدانی انجام شد، ابزارهای اندازه گیری این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه ای مشتمل بر 12 سوال ترکیبی از نوع باز و بسته بود که برای روایی محتوایی پرسشنامه ها از استادان خبره استفاده شد . برا ی تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه تنها 7% نمونه ی پژوهش از برندهای داخلی بازی استفاده می کنند. برندهای خارجی بیشتر مورد توجه و استفاده ی دختران دانشجو قرار گرفته است. اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی