29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان كاربرد GIS در آمايش فضايي كاربري ورزشي با استفاده از روش AHP فازي و دلفي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیستم اطلاعات جغرافیایی، آمایش فضایی، کاربری ورزشی ahp فازی دلفی شهر سبزوار
مجله پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
شناسه DOI
پژوهشگران الهام ربانی کیا (نفر اول) ، سید محمد حسین رضوی (نفر دوم) ، مصطفی قدمی (نفر سوم) ، مرتضی دوستی (نفر چهارم)

چکیده

مقدمه و هدف: بسیاری از شهرهای ایران با ورود به عصر جدید از توزیع نامناسب فضاهای ورزشی رنج می برند به گونه ای که در نحوهی توزیع متناسب با جمعیت، سازگاری، دسترسی، وابستگی با سایر کاربریها و ... کمبودها و کاستیهایی دیده میشود که کاربریهای ورزشی شهر سبزوار از این امر مستثنی نیست. هدف از تحقیق حاضر، ارائه کاربرد روش علمی در آمایش فضایی کاربریهای ورزشی میباشد. برای دست یابی به این هدف، شهر سبزوار به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شد. انجام شد که بر اساس آن، پس از جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی، Arc GIS روش شناسی: مدل سازی اطلاعات با استفاده از نرم افزار فازی و دلفی، پایگاه اطلاعاتی تشکیل داده شد و سپس برای هر شاخص AHP تعیین شاخصها و معیارهای مکان یابی با استفاده از دو روش نقشهای تهیه و در نهایت با جمع بندی نقشهها، به ارائه الگوی پیشنهادی استقرار کاربریهای ورزشی در سطح شهر سبزوار پرداخته شد. یافتهها: الگوی پیشنهادی مورد نظر با توجه به شاخصهای دسترسی، تراکم جمعیت، مجاورت با شبکه ارتباط اصلی، سازگاری با سایر کاربریها، وابستگی و متناسب بودن با توزیع گروههای سنی جمعیت (جوانی جمعیت) ارائه شد. نتایج حاصل از یافتههای تحقیق حاکی از آن است که: در شعاع 91 درصد جمعیت شهری در / 1000 و 2000 متری که به ترتیب به مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ نسبت داده شده است، حدود 23 ، عملکردی 500 23 درصد جمعیت شهری در شعاع عملکردی کوچک تحت / 83 درصد جمعیت شهری در شعاع عملکردی متوسط و 47 / شعاع عملکردی بزرگ، 5 پوشش قرار گرفته اند. بحث و نتیجه گیری: مدیران و برنامه ریزان میتوانند با استفاده از روشهای علمی جدید، همانند روش مورد استفاده در این تحقیق، نسبت به احداث، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی کاربریهای ورزشی کمک کنند.