29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل جاذبه هاي گردشگري ورزشي استان خراسان رضوي با استفاده از مدل تركيبي SWOT و AHP
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری ورزشی، خراسان رضوی،مدل ترکیبی SWOT و AHP
مجله گردشگری علم و فرهنگ
شناسه DOI
پژوهشگران اکرم خواجه پور (نفر اول) ، مرتضی دوستی (نفر دوم) ، رسول طاهری (نفر سوم) ، ابولفضل درویشی (نفر چهارم)

چکیده

فعالیت گردشگری به عنوان یکی از مهم­ترین و پویاترین فعالیت­ها در جهان مطرح است. به طوری که از لحاظ اقتصادی­، اشتغال و ارز آوری باعث رونق مناطق مختلف به حساب می­آید. هدف از پژوهش، تحلیل جاذبه­های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و AHPاست. این پژوهش توصیفی و روش انجام آن آمیخته (کیفی و کمی) می­باشد. ابزار انجام پژوهش در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه­ساختاریافته و در مرحله کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان، مدیران و اساتید دانشگاهی ورزش استان می­باشد. مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری انجام شد و در آن قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها شناسایی شدند. در مرحله کمی از پرسشنامه محقق­ساخته و روش AHPبرای رتبه­بندی موارد شناسایی­شده، استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم­ترین نقطه قوت، وجود بارگاه امام رضا (ع) و مشهد مقدس در این استان و ضعف آن عدم خصوصی سازی و جذب سرمایه گذار خصوصی در جهانگردی ورزشی، همچنین مهم ترین فرصت ها، درآمدزایی همراه با اشتغال­زایی بیشتر برای مردم، کاهش بیکاری و در بخش تهدید نیز عامل، ضعف در پارامترهای جذب گردشگر امنیت، اسکان و تغذیه می­باشند. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از جاذبه های گردشگری ورزشی می توان ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش بیکاری داشت.