29 شهریور 1399

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي آميخته بازاريابي ليگ برتر فوتبال مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آمیخته بازاریابی؛ لیگ برتر فوتبال؛ p7؛ استان مازندران
مجله پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
شناسه DOI
پژوهشگران مصطفی طهماسب پور شفیعی (نفر اول) ، سید عماد حسینی (نفر دوم) ، مرتضی دوستی (نفر سوم) ، فریده علیزاده (نفر چهارم)

چکیده

مقدمه و هدف : آمیخته بازاریابی شامل تکنیک ها و ابزارهای کلیدی فرایند بازاریابی است که مدیران از طریق آن می توانند برای سازمان های خود ارزش خلق نموده و به جذب و حفظ مشتریان وفادار اقدام نمایند. با توجه به این که آمیخته بازاریابی یکی از فاکتورهای مهم تدوین استراتژی بازاریابی است، نیاز است تا نقش هریک از عناصر و درجه اهمیت آن ها در سازمان های ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران شکل گرفته که از میان عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی سعی در توصیف عناصر هفتگانه (محصول، قیمت، شواهد فیزیکی، روابط عمومی، ترویج، افراد و توزیع) در میان تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان مازندران در دو وضعیت موجود و مطلوب را دارد. روش شناسی: بدین منظور، پرسشنامه ای با روایی مناسب و پایایی (آلفای کرونباخ ) 94/0 میان مدیران ستادی ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیئت رئیسه هیاتهای فوتبال و مربیان تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان مازندران به تعداد 126 نفر توزیع و جمع آوری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 17 SPSS استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که از دیدگاه آزمودنی ها اختلاف معنی داری میان دو وضع موجود و مطلوب آمیخته (محصول، قیمت، شواهد فیزیکی، روابط عمومی، ترویج، افراد و توزیع) وجود دارد. به گونه ای که با توجه به میانگین رتبه، وضعیت موجود دارای امتیاز کمتری نسبت به وضع مطلوب می باشد بدان معنا که در وضعیت موجود توجه بسیار کمتری به مولفه های آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال استان مازندران شده است. لذا مسئولین و دست اندرکاران لیگ برتر فوتبال در این استان باید بررسی های لازم را در زمینه تناسب بین این عنصر با استانداردهای جهانی بعمل آورده و به منظور برطرف نمودن شکاف بین وضع موجود و مطلوب برنامه ها و تدابیر لازم را بیندیشند.