29 مهر 1398

مرتضی دوستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09113559386
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل خلاقیت سازمانی بر اساس ویژگی های شغلی و تعلق شغلی کارکنان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ویژگی های شغل، تعلق شغلی، حل مسئله، خلاقیت، بازخورد از شغل
پژوهشگران سید حسین علوی (دانشجو) ، فرزام فرزان (استاد راهنما) ، مرتضی دوستی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل خلاقیت سازمانی از طریق ویژگی های شغلی و تعلق شغلی کارکنان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران واحد تربیت بدنی دانشکده های فنی و حرفه ای کشور تشکیل دادند. نمونه های آماری این پژوهش برابر با جامعه آوری 389 نفر بودند که پس از حذف چندین پرسشنامه ناقص و غیرقابل استفاده، تعداد آنها به 338 نفر تقلیل یافت. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از سه پرسشنامه ویژگی های شغلی، تعلق شغلی و خلاقیت سازمانی استاندارد استفاده شد که پس از ترجمه و تطبیق با نمونه تحقیق از طریق روایی صوری (نظرات 12 متخصص مدیریت ورزشی) و روایی سازه، در میان نمونه های تحقیق توزیع و جمع آوری شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داد که بهترین پیش بینی کننده تعلق شغلی کارکنان تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، ویژگی حل مسئله (41/0 = ES) بود. با این حال، ویژگی استقلال (26/0 = ES) و بازخورد از شغل (24/0 = ES) اثر بیشتری روی خلاقیت کارکنان داشتند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر باید استنتاج کرد که به منظور دستیابی به محیط کاری خلاقانه در واحد تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای باید ویژگی استقلال در کار و بازخورد از شغل را تحریک کرد. البته نباید فراموش کرد که این سازوکار از طریق ایجاد حل مسئله در شغل تسهیل می یابد.