11 فروردین 1402
علي اكبر عموئي

علی اکبر عموئی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید نانو الیاف های زئین برای جذب آنتیبیوتیک دستهی سفالوسپورینها از محلولهای آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الاینده آنتیبیوتیکی - سفالوسپورین- محلولهای آبی– نانو جاذب - الیاف زئین
پژوهشگران آسیه حق شناس (نفر اول) ، علی اکبر عموئی (نفر دوم) ، عاطفه موسوی انجه (نفر سوم) ، محمد چالکش امیری (نفر چهارم)

چکیده

آنتیبیوتیکها د ستهی مهمی از آالیندههای زی ست محیطی به شمار میروند، که در صورت ورود این مواد به منابع آبی باید با بهرهگیری از روشی مناسب، آب آلوده را تصفیه کرد و تا کنون تحقیقات زیادی درجهت کنترل وحذف آالیندههای دارویی، به خصوص آنتی بیوتیک از فاضالب صورت گرفته و در حال انجام است. روش مطلوب برای تصفیه این دسته از آبهای آلوده باید از نظر شرایط فنی، راهبردی، هزینه و راندمان مناسب قابل توجیه باشد. استفاده از فناوریهای نوین به خصووص فناوری نانو در راسوتای کاها اارات سوول آلودگیهای زیسوت محیطی به ویهه درارتبا با منابع آبی، به ننوان یکی از راهکارهای مطرح و در حال تحقیق بیشوووتر میباشووود. دراین پهوها امکان تولید نانو الیاف زئین به روش الکتروری سی و پارامتر های موار مورد برر سی قرار گرفته و برای اولین بار ن شان داده شده ا ست که نانو الیافهای زئین تولیدی به ننوان یک جاذب خوب برای جذب آنتی بیوتیک سفالکسین از محلول آبی میتواند مورد توجه قرار گیرد.