11 فروردین 1402
علي اكبر عموئي

علی اکبر عموئی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حذف پنتا کلروفنل با استفاده از نانو ساختار آلومینیوم سیلیکاتی عامل دار شده
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پنتاکلروفنل، جذب سطحی ،مونت موریلونیت اسیدی/سیلان/ایمیدازل، سینتیک، ایزوترم
پژوهشگران زهرا سیدی (دانشجو) ، علی اکبر عموئی (استاد راهنما) ، عبدالایمان عموئی (استاد راهنما) ، حامد تشکریان (استاد مشاور)

چکیده

آلوده شدن منابع آبی به فنل و ترکیبات فنلی یک مشکل جدی و تهدیدی برای سلامتی انسان، به دلیل سمیت بالای آن ها محسوب می شود. در حال حاضر، فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی متعددی جهت حذف پنتاکلروفنل از فاضلاب ها به کار گرفته شده است. فرآیند جذب سطحی به دلیل سادگی و اثربخشی فرآیند، یکی از کارآمدترین روش های حذف پنتاکلروفنل از محلول های آبی به شمار می رود. در این مطالعه، جاذب مونت موریلونیت اسیدی/ عامل دار شده با سیلان/ ایمیدازول (AMt-Cl-Im) جهت حذف پنتاکلروفنل از محلول های آبی تهیه و توسط آنالیزهای FESEM، EDS، FTIR، XRF، BETو TGA و شناسایی شده است. آنالیز FESEM نشان داده است که جاذبAMt-Cl-Im دارای ساختار لایه ای می باشد. آنالیز BET نیز ساختار مزومتخلخل جاذب را تأیید می کند. حذف پنتاکلروفنل در سیستمی ناپیوسته بررسی شده و تاثیر نوع جاذب، مقدار جاذب، pH محلول، زمان تماس ، غلظت اولیه، دور شیکر، دما و بازیابی جاذب مورد مطالعه قرار گرفته است. مقدار جاذب و pH بهینه بدست آمده از این بررسی درml 25 محلول پنتاکلروفنل به ترتیب gr 05/0 و 4 تعیین شده است. مدل های مختلف سینتیکی و ایزوترم جهت توصیف و تشریح داده های سینتیکی و تعادلی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که سینتیک جذب با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم مطابقت بهتری دارد و ایزوترم جذب به خوبی توسط ایزوترم لانگمویر توصیف می شود. بیشینه ظرفیت جذب بدست آمده توسط مدل لانگمویر در شرایط بهینه mg/gr 039/3 بوده است. بر طبق مدل وبر و موریس ، نتایج نشان می دهد که سینتیک جذب به طور همزمان توسط نفوذ درون ذره ای و نفوذ فیلمی کنترل می شود.