12 بهمن 1401

عباس فرهادی کوتنایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک- حالت جامد
تلفن: 011-35302494
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Kaliyaperumal Thanigaimani, Nuridayanti Che Khalib, Abbas FarhadiKoutenaei, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2015) Synthesis and Structural Characterization of Two New Charge-Assisted Hydrogen-Bonded Supramolecular Networks in 2-Amino-4-methylpyridinium Isophthalate Dihydrate and 2-Amino-5-methylpyridinium Hydrogen Isophthalate MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS: 606; 246-261
2
Abbas FarhadiKoutenaei, Kaliyaperumal Thanigaimani, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2013) 2-Amino-5-methylpyridinium 3-hydroxypyridine-2-carboxlate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 69; 1118-1119
3
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2013) 2-Amini-5-methylpyridinium 2-hydroxy-5-chlorobenzoate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 69; 132-133
4
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2013) 2-amino-5-methylpyridinium 4-chlorobenzoate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 69; 134-135
5
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2013) 2-Amino-5-methyl­pyridinium 4-methyl­benzoate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 69; 94-95
6
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim, Kasthuri Balasubramani (2012) 4,6-Dimeth­oxy-2-(methyl­sulfan­yl)pyrimidine–4-hy­droxy­benzoic acid (1/1) Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 68; 3415-3416
7
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, Nuridayanti Che Khalib, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2012) Bis(2,6-diamino-4-chloro­pyrimidin-1-ium) fumarate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 68; 3321-3322
8
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, Nuridayanti Che Khalib, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2012) 2-Amino-5-methyl­pyridinium trifluoro­acetate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 68; 3319-3320
9
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, Nuridayanti Che Khalib, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2012) 2-Amino-5-methylpyridium 2-aminobenzoate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 68; 3196-3197
10
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, Nuridayanti Che Khalib, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2012) 2-Amino-5-methylpyridinium 6-oxo-1,6 dihydropyridine-2-carboxylate Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online: 68; 315-3152
11
Kaliyaperumal Thanigaimani, Abbas FarhadiKoutenaei, Nuridayanti Che Khalib, ُSuhana Arshed, َAbdul Razak Ibrahim (2012) 2-Amino-5-methylpyridinium 3-chlorobenzo