09 بهمن 1401

محمود عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مم
تلفن: +35303300
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Elmira Ghadamnan, Seyed Reza Nabavi, mahmoud abbasi (2019) Nano LTA Zeolite in Water Softening Process: Synthesis, Characterization, Kinetic studies and process optimization by Response Surface Methodology (RSM) journal of water and environmental nanotechnology: 4; 119-138
3
Seyed Reza Nabavi, mahmoud abbasi (2019) Black box modeling and multiobjective optimization of electrochemical ozone production process NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 31; 957-968
مقاله ارائه‌شده
1
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید امین حسینی (1395) شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست کروی شکل نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
2
محمود عباسی، سید رضا نبوی، مریم روحی لیچاهی (1395) سنتز نانوذرات TiO2/Ce و بررسی حذف فتوکاتالیسی رنگ DB71 نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
3
محمود عباسی، سید رضا نبوی، المیرا قدمنان (1395) سنتز نانوزئولیت LTA و بررسی پارامترهای دما و زمان بر مورفولوژی نانوذرات نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
4
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
سیده مریم سید نژاد، سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی
4
5
المیرا قدمنان، سید رضا نبوی، محمود عباسی، یعقوب صرافی (1395) تهیه نانوچندسازه زئولیت A/سدیم آلژینات و کاربرد آن برای نرم سازی آب
6
7
8
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!