سید رسول موسوی حاجی

خانه /سید رسول موسوی حاجی
سيد رسول موسوي حاجي
نام و نام خانوادگی سید رسول موسوی حاجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده هنر و معماری / گروه باستان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی دوران اسلامی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات هنر اسلامی شماره 42 دوره 18 (1400) 377- 393
2 مطالعات باستان شناسی دوره 13 شماره2 (1400) 25-46
3 جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 6 (1400) 181-198
4 مطالعات باستان شناسی دوره 13. شماره1 (1400) 41-64
5 مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 (1399) 15-30
6 مطالعات باستان شناسی پارسه سال 4، شماره 14 - ( 12-1399 ) (1399) 85-99
7 مطالعات تطبیقی هنر 19 (1399) 1- 18
8
the international journal of humanities Volume 27, Issue 4 (2020) (2020) P. 11-20
9 مطالعات باستان شناسی دوره 12 شماره 3 (1399) 327-349
10 پژوهش های باستان شناسی ایران دوره 10، شماره 25، تابستان 1399 (1399) 113-136
11 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوره8، شماره 16- بهار و تابستان 99 (1399) 60-76
12
the international journal of humanities Volume 27, Issue 2 (2020) (2020) 70-89
13 جامعه شناسی تاریخی دوره 11، شماره 2، پائیز و زمستان 1398 (1398) 317-340
14 جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام جلد 4 شماره 2 شماره پیاپی 8 پاییز و زمستان 1398 (1398) 93-113
15 عرفان اسلامی دوره 16، شماره 62 زمستان 1398 (1398) صفحه 52-69
16 مطالعات هنر اسلامی 35 (1398) 233- 260
17 پژوهش های زبانی دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان (1398) 133-152
18
Central Asiatic Journal vol. 2, no. 62, 2019 (2019) 203-226
19
the international journal of humanities V. 26 N.3 (2019) 84- 61
20 مطالعات شبه قاره دوره 11. شماره 37. پاییز و زمستان 1398 (1398) 191- 212
21 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98 (1398) 195-218
22 مطالعات باستان شناسی پارسه جلد 3 شماره 8، 1398 (1398) 73-88
23 پژوهش های باستان شناسی ایران دوره 9. شماره 21 (1398) 97-114
24 زن و فرهنگ دوره 11. شماره 40 (1398) 21-36
25 پژوهش های معماری اسلامی دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1398 1398 ) (1398) 107-124
26 مرمت و معماری ایران جلد 2، شماره 17 (1398) 1-20
27 فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی جلد 6، شماره 4 (1397) 37- 62
28 پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره 8, شماره 33: زمستان 1397 (1397) 44-29
29 مطالعات اجتماعی اقوام دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 (1397) صفحه 51-75
30 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 (1397) 169- 184
31 مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره 8، شماره 31 (1397) 33- 50
32 پژوهش های باستان شناسی ایران دوره 8، شماره 16 (1397) 223-239
33 هنرهای زیبا هنرهای تجسمی دوره 22، شماره 4 (1396) 87- 100
34 جامعه شناسی تاریخی دوره 9، شماره 2 (1396) 65-98
35 جستارهای تاریخی سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان (1396) 149-170
36 پژوهش های زبانی دوره 9، شماره 1 (1396) 55- 74
37 پژوهش های باستان شناسی ایران دوره 7، شماره 13 (1396) 157- 172
38
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists V. 3 N. 5 (2017) 73- 91
39
the international journal of humanities Volume 24, Issue 3 (2017) 81-102
40 مطالعات شبه قاره 30 (1396) 46- 68
41 پژوهش های ادبیات تطبیقی دوره 4، شماره 4 (1395) 168- 207
42 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوره5، شماره اول- پیاپی9 (1395) 159-173
43 باغ نظر دوره 13، شماره 44 (1395) 77 - 88
44
International Journal of the Humanities Volume 23, Issue 4 (2016) 106- 132
45 صفه 74 (1395) 111- 126
46 مطالعات شبه قاره دوره 8، شماره 28 (1395) 107 - 128
47 باغ نظر دوره 13، شماره 42 (1395) 33 - 44
48 مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دوره 8، شماره 1 (1395) 113 - 132
49 جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام دوره 1، بهار و تابستان 1395 (1395) 14-27
50
the international journal of humanities Volume 23, Issue 2, Spring 2016 (2016) Page 43-60
51 مطالعات شبه قاره دوره 8، شماره 26 (1395) 101 - 126
52 نگره دوره 10، شماره 36 (1394) 18 - 37
53 پژوهش های باستان شناسی ایران دوره 5، شماره 9 (1394) 195 - 206
54 کهن نامه ادب پارسی دوره 6، شماره 4 (1394) 93 - 115
55 صفه دوره 25، شماره 71 (1394) 133 - 148
56
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) Vol. 5, No. 10 (2015) 131 - 146
57 پژوهش های تاریخی دوره 7، شماره 3 (1394) 39 - 56
58 پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره 5، شماره 20 (1394) 109 - 122
59
International Journal of Archaeology Volume 3, Issue 6 (2015) 48 - 62
60 مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دوره 7 - شماره 1 (1394) 65 - 84
61
the international journal of humanities Volume 22, Issue 2 (2015) 115 - 125
62
Ancient Near Eastern Studies vol.52 (2015) 217-259
63 اثر 68 (1394) 93 - 108
64 پیام باستان شناس سال 11، شماره 22 (1393) 57 - 77
65 جامعه شناسی تاریخی دوره 6، شماره 3 (1393) 171 - 210
66 جامعه شناسی تاریخی دوره 6، شماره 3 (1393) 1 -30
67 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوره 3، شماره 5 (1393) 122 - 139
68 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 16 (1393) 113 - 130
69 جامعه شناسی تاریخی دوره 6، شماره 1 (1393) 193 - 219
70 مطالعات تطبیقی هنر 7 (1393) 95 - 106
71 مطالعات ملی 57 (1393) 179 - 200
72 نگره دوره 7 شماره 23 (1391) 71-88