غلامرضا حمیدیان

خانه /غلامرضا حمیدیان
نام و نام خانوادگی غلامرضا حمیدیان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه تبریز
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ورزش و علوم زیست حرکتی 25 (1401) 29-37
2
Veterinary Research Forum 11 (2020) 143 – 152
3 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 26(3) (1398) 393-402
4
Medicina 55(7) (2019) , 401
5 طب نظامی دوره 12 (1398) 131-141
6
Advances in Respiratory Medicine 87(4) (2019) 226-234
7 ابن سینا 21 (1398) 4-12
8
Life Sciences 220 (2019) 32-43
9 فیزیولوژی ورزشی 38 (1397) 143-162
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23 (1397) 81-91
11 مجله علوم پزشکی خراسان شمالی 10 (1397) 105-116
12 علوم زیستی ورزشی 1 (1397) 13-24
13
Comparative Clinical Pathology Volume 27 (2018) , pp 577–582
14 فیزیولوژی ورزشی دوره 9، شماره 36، (1396) 59-72
15
Fish and Shellfish Immunology 72 (2018) 37-47
16 گیاهان دارویی 4 (1396) 162-171
17
iranian journal of toxicology 11 (2017) 33-41
18 دانشور پزشکی 24 (1396) 31-40
19
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY 195 (2017) 78-90
20 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 6 (1395) 165-178
21 ابن سینا 18 (1395) 26-37
22 دانشور پزشکی 124 (1395) 1-9
23 کومش 16 (1394) 366-375
24 نفس دوم (1394) 1-11