مهدی یادگاری

خانه /مهدی یادگاری
نام و نام خانوادگی مهدی یادگاری
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران / دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 26(3) (1398) 393-402
2
Medicina 55(7) (2019) , 401
3
Advances in Respiratory Medicine 87(4) (2019) 226-234
4 ابن سینا 21 (1398) 4-12
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23 (1397) 81-91
6 علوم زیستی ورزشی 1 (1397) 13-24
7 گیاهان دارویی 4 (1396) 162-171
8 دانشور پزشکی 24 (1396) 31-40
9 ابن سینا 18 (1395) 26-37
10 دانشور پزشکی 124 (1395) 1-9
11 نفس دوم (1394) 1-11