سمیه میرزایی

خانه /سمیه میرزایی
نام و نام خانوادگی سمیه میرزایی
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه مازندران / دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای قرآنی 98 (1400) 27-46
2 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره 6، شماره 14 (1398) 317-357
3 مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی 8 (3) (1398) 27-51
4 دو فصلنامه مطالعات جمعیتی دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8 (1397) صفحه 35-60
5 دو فصلنامه مطالعات جمعیتی 2 (1) (1395) 193-225
6 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 4 (1395) 511-538