معصومه بهرامی گرجی

خانه /معصومه بهرامی گرجی
نام و نام خانوادگی معصومه بهرامی گرجی
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران / ---
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 591 (2020) 124532