سید محمد حسینی

خانه /سید محمد حسینی
نام و نام خانوادگی سید محمد حسینی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استادیار، گروه پاتوبیولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شیلات دوره 74، شماره 3 (1400) 431-442
2
Iranian Journal of Veterinary Research 21 (2020) 308-313
3 طب جنوب سال بیست و سوم، شماره 1 (1399) صفحه 14-26
4
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 2 (2019) 1-9
5 آبزیان زینتی 6(3) (1398) 7-11
6
international journal of aquatic biology 7(5) (2019) 315-321
7
Comparative Clinical Pathology 27 (2017) 357–361
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل جلد 19 شماره 11 (1396) 58-66
9
iranian journal of aquatic animal health 2(2) (2016) 34-43
10 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25 (1394) 183-193
11
iranian journal of veterinary medicine (1) 6 (2012) 41-46