خدیجه سلحشور

خانه /خدیجه سلحشور
نام و نام خانوادگی خدیجه سلحشور
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 78 (2018) 486 (1-18)
2
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 362 (2017) 24:1-13
3
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 361 (2016) 11
4
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 359 (2015) 9