امیر اکبری قمصری

خانه /امیر اکبری قمصری
نام و نام خانوادگی امیر اکبری قمصری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مسائل اجتماعی ایران 11 (1399) 7-34
2 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره 7 شماره 2 (1394) 29-82