بابک صمدی

خانه /بابک صمدی
نام و نام خانوادگی بابک صمدی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشجوی دکترا
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 48 (2022) 1789-1803
2
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 45 (2022) 1473-1487
3
Discussiones Mathematicae Graph Theory 42 (2022) 333-348
4
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 304 (2021) 324-331
5
RAIRO-OPERATIONS RESEARCH 55(2) (2021) 319-322
6
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 294 (2021) 115-124
7
DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 22(4) (2020) 1-17
8
RAIRO-OPERATIONS RESEARCH 54 (2020) 1027-1040
9
Contributions to Discrete Mathematics 15(1) (2020) 154-162
10
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 12(2) (2020) 20920019, 1-5
11
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 269 (2019) 184-192
12
JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION 38(3) (2019) 739-747
13
Australasian Journal of Combinatorics 71(3) (2018) 468-475
14
ARS COMBINATORIA 133 (2017) 155-161
15
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 9(2) (2017) 1750024-1-10
16
Opuscula Mathematica 3 (2017) 456–447
17
Electronic Journal of Graph Theory and Applications 5(1) (2017) 36-42
18
Discussiones Mathematicae Graph Theory 36 (3) (2016) 467-477
19
Fasciculi Mathematici 56 (2016) 121-127