نرگس رشیدی تلوکی

خانه /نرگس رشیدی تلوکی
نرگس رشيدي تلوكي
نام و نام خانوادگی نرگس رشیدی تلوکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک نظری
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک-گرانش و کیهانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 همایش ملی گرانش و کیهانشناسی - ایران، همدان - 06 و 07 بهمن 1400
2 همایش ملی گرانش و کیهانشناسی - ایران، همدان - 06 و 07 بهمن 1400
3 کنفرانس فیزیک ایران 1400 - ایران، اصفهان - 01 تا 04 شهریور 1400
4 کنفرانس فیزیک ایران 1400 - ایران، اصفهان - 01 تا 04 شهریور 1400