امیرسام سعادتی

خانه /امیرسام سعادتی
نام و نام خانوادگی امیرسام سعادتی
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی، طراحی پایدار و فراگیر برای همگان - ایران، شیراز - 13 اسفند 1399