محمدرضا اسکندری

خانه /محمدرضا اسکندری
نام و نام خانوادگی محمدرضا اسکندری
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای ،پاییز-زمستان1398 (1398) 197-219
2
Iranian Economic Review 23(2) (2019) 297-318