ناهید بهمنی

خانه /ناهید بهمنی
نام و نام خانوادگی ناهید بهمنی
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران / دانشجوی دکترا
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Bulgarian Astronomical Journal 35 (2021) 28-38
2
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 363 (2018) 171-177