معصومه پور عبد

خانه /معصومه پور عبد
نام و نام خانوادگی معصومه پور عبد
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / فارغ التحصیل دوره دکتری
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Computational and Applied Mathematics 37(5) (2018) 5857–5875
2
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 270 (2015) 879-889