زهره نکویی

خانه /زهره نکویی
نام و نام خانوادگی زهره نکویی
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 35 (2020) 2040056-2040060
2
Journal of Physics: Conference Series 1194 (2019) 8
3
Journal of Physics: Conference Series 1194 (2019) 10
4
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 364 (2019) 5
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 27 (2018) 1850025 (16 pages)