نادر مهرگان

خانه /نادر مهرگان
نام و نام خانوادگی نادر مهرگان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه همدان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات اقتصادی 157 (1401) 321-356
2 سیاست گذاری اقتصادی 27 (1401) 187-213
3 پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای ،پاییز-زمستان1398 (1398) 197-219
4
Iranian Economic Review 23(2) (2019) 297-318
5 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 8 (1396) 99-132