خسرو پیرایی

خانه /خسرو پیرایی
نام و نام خانوادگی خسرو پیرایی
شغل
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی 6(20) (1385) 109-134
2 تحقیقات اقتصادی 65 (1383) 185-212