فاطمه ایزدی

خانه /فاطمه ایزدی
نام و نام خانوادگی فاطمه ایزدی
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه مازندران / دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology 13 (2022) 1-11