مشخصات پژوهش

خانه /تدوین الگوی ساختاری تحلیلی ...
عنوان تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه سیاست گذاری ورزش زنان ورزش قهرمانی ورزش بانوان
چکیده شناسایی عواملی که می توانند ورزش قهرمانی زنان را در مسیر درست توسعه قرار دهند می تواند نقشه راه مناسبی برای حرکت رو به جلوی این بخش مهم از ورزش کشور باشد. هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان بود. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است. جامعۀ آماری کلیه مدیران ارشد فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و نایب رئیسان هیئت های چهار رشتۀ منتخب تکواندو، تیراندازی با کمان، کاراته و ووشو (110 نفر) بود که از بین آن ها براساس روش هدفمند 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان که از دل مصاحبه به دست آمد، از تحلیل میک مک برای مدلسازی تحلیلی ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان دارای سه سطح می باشد. همچنین بر اساس تحلیل میک مک «حمایت مالی»، «ساختار و سیاست گذاری ورزش» در منطقه نفوذی، «رقابت های ملی (بین المللی)» در منطقه پیوندی، «اماکن و تسهیلات آموزشی»، «حمایت شغلی» و «سیستم مربیگری» در منطقه خومختار و «محیط قهرمانی» و «مشارکت ورزشی» در منطقه وابسته قرار می گیرند. همچنین با توجه به نتایج محیط قهرمانی، استعدادیابی و حمایت مالی بیشترین وزن را در توسعه ورزش بانوان دارند. بنابراین می توان گفت که بدون توجه به عوامل توسعه مانند حمایت مالی از ورزش زنان نمی توان انتظار توسعه پایدار ورزش قهرمانی زنان را داشت.
پژوهشگران اکرم شعبانی (نفر اول)، سید محمدحسین رضوی (نفر دوم)، فریده هادوی (نفر سوم)