گروه مهندسی عمران

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی عمران

نام:  محسن احمدنژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
نام:  حبيب اكبرزاده بنگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر -دانشگاه مازندران-گروه مهندسي عمران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~akbarzadeh/
نام:  محسن بزرگ نسب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bozorgnasab/
نام:  رضا تقي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~taghipour/
نام:  اميرحسين جعفريه
علایق‌پژوهشی:  اندركنش خاك و سازه، طراحي لرزه اي بر اساس عملكرد، كنترل غيرفعال سازه ها
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ahjafarieh/
نام:  احسان جهاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ehsanjahani/
نام:  امير علي زرين مهر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~azarinmehr/
نام:  علي عسگري
علایق‌پژوهشی:  1- مكانيك شكست و به طور خاص الگوسازي رياضي شكست هيدروليكي 2- تحليل لرزه اي ساختگاه ها در حوزه تركيبي زمان-فركانس 3- مدل سازي و شبيه سازي عددي-ديناميكي شالوده هاي عميق و سطحي 4- تقويت و تسليح خاك از روش تزريق و احداث شمع و يا ستون سنگي 5- روشهاي تحليلي و شبه تحليلي معادلات ديفرانسيل همبسته 6- الگو سازي عددي در ژئوتكنيك و ژئومكانيك
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~aliasgari/
نام:  بهنود گنجوي
علایق‌پژوهشی:  طراحي لرزه اي بهينه ساختمانها، طراحي لرزه اي سازه ها بر اساس عملكرد، اندركنش ديناميكي خاك-سازه، طراحي لرزه اي سازه ها بر مبناي انرژي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ganjavi/
نام:  محمود محمد رضاپور طبري
علایق‌پژوهشی:  مديريت تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني و ارائه دستورالعمل هاي بهره برداري كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت، شبيه سازي نشست زمين با توجه به پارامترهاي هيدروژئولوژيكي آبخوان و وضعيت بهره برداري از آن، مدلسازي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني و سطحي، شبيه سازي و بهينه سازي سيستم هاي منابع آب، كاربرد مدل هاي هوشمند (شبكه عصبي و مدل هاي نوين بهينه سازي (GA, SA, ACO, TS, NSGA-III, GWO, ...) در برنامه ريزي سيستم هاي منابع آب (اعم از سيستم هاي آبياري و هيدرولوژيكي) و بهينه سازي طراحي سازه هاي هيدروليكي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي عمران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrtabari/
نام:  مهدي نعمت زاده افروزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mnematzadeh/