گروه مهندسی عمران

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی عمران

نام:  محسن احمدنژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
نام:  حبيب اكبرزاده بنگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر -دانشگاه مازندران-گروه مهندسي عمران
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~akbarzadeh/
نام:  محسن بزرگ نسب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
نام:  سيداحد بيكائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~beykaei/
نام:  رضا تقي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~taghipour/
نام:  اميرحسين جعفريه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ahjafarieh/
نام:  احسان جهاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
نام:  علي عسگري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~aliasgari/
نام:  بهنود گنجوي
علایق‌پژوهشی:  طراحي لرزه اي بهينه ساختمانها، طراحي لرزه اي سازه ها بر اساس عملكرد، اندركنش ديناميكي خاك-سازه، طراحي لرزه اي سازه ها بر مبناي انرژي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ganjavi/
نام:  مهدي نعمت زاده افروزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي عمران