گروه صنایع دستی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه صنایع دستی

نام:  محمد اعظم زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~jj/
نام:  همايون حاج محمد حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~hhosseini/
نام:  مصطفي رستمي
علایق‌پژوهشی:  حفاظت و مرمت آثار و بناهاي تاريخي و فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري، پژوهش هنر، هنرهاي ايراني و اسلامي، هنرهاي سنتي، صناعي و بومي، كتابت، كتاب آرايي و كتاب سازي (به ويژه در حوزه ي تمدن ايران و جهان اسلام)، گردشگري، مردم شناسي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، خيابان دكتر بهشتي، خيابان دانشگاه، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mrostami/
نام:  فروغ عموئيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  بابلسر، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه مازندران، گروه صنايع دستي و پژوهش هنر
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~famoian/
نام:  علي اصغر كلانتر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~akalantar/
نام:  فتانه محمودي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- ميدان شهرداري - خيابان چمران- چمران دوم -
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~fmahmoudi/