گروه صنایع دستی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه صنایع دستی

نام:  محمد اعظم زاده
علایق‌پژوهشی:  تاريخ هنر_ طراحي_پژوهش هنر
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jj/
نام:  همايون حاج محمد حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hhosseini/
نام:  مصطفي رستمي
علایق‌پژوهشی:  حفاظت و مرمت آثار تاريخي، پژوهش هنر، هنرهاي سنتي و بومي، نسخ خطي، كتاب آرايي و كتاب سازي، تاريخ هنر، گردشگري، مردم شناسي و ميراث فرهنگي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، خيابان دكتر بهشتي، خيابان دانشگاه، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrostami/
نام:  فروغ عموئيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه مازندران، گروه صنايع دستي و پژوهش هنر
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~famoian/
نام:  علي اصغر كلانتر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~akalantar/
نام:  فتانه محمودي
علایق‌پژوهشی:  نشانه شناسي هنر، هنر اسلامي، روش شناسي هنر
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه صنايع دستي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fmahmoudi/