گروه معماری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه معماری

نام:  مجيد احمدپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
نام:  فريال احمدي
علایق‌پژوهشی:  اكولوژي منظر، مرمت منظر، تاب آوري محيطي، طراحي اكولوژيكي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fahmadi/
نام:  وحيد حيدر نتاج
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابل. كمربندي غربي. انتهاي امير كبير غربي. ساختمان آوا 10
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
نام:  روح اله رحيمي
علایق‌پژوهشی:  روانشناسي محيط، مسكن و مطالعات شهري، مباني نظري معماري ايراني- اسلامي، معماري پايدار، معماري پارامتريك، طراحي الگوريتميك
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده هنر و معماري- گروه معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rrahimi/
نام:  اسحاق رضازاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، پرديس دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
نام:  سيد علي سيديان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران. بابلسر. خيابان شهيد بهشتي. پرديس دانشگاه مازندران. دانشكده هنر و معماري. گروه معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~seyedian/
نام:  عباسعلي شاهرودي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~shahroudi/
نام:  مصطفي قلي پور گشنياني
علایق‌پژوهشی:  معماري پايدار، معماري همساز با اقليم، معماري و انرژي، روشنايي نور روز در معماري، فناوري هاي نوين انتقال نورروز، فرايند طراحي، معماري تكاملي، معماري بيونيك
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  m.gholipour@umz.ac.ir
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~gholipour/
نام:  ماريا كرد جمشيدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده هنر و معماري- گروه معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
نام:  ياسر گلدوست
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ygoldust/
نام:  ويدا مكاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  ساري- جاده دريا-كوچه گل ها
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~makani/
نام:  سيد محسن موسوي
علایق‌پژوهشی:  آموزش، پايداري، مسكن، معماري بومي، روانشناسي محيط
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه معماري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmousavi/