گروه مهندسی شهرسازی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شهرسازی

نام:  ايرج اسدي
علایق‌پژوهشی:  حكومت و حكمروايي شهري و كلان شهري، برنامه ريزي كاربري زمين شهري و منطقه اي، نظريه هاي برنامه ريزي شهري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر - پرديس مركزي دانشگاه مازندران-دانشكده هنر و معماري-گروه شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~iasadie/
نام:  هادي پندار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- دانشكده هنرو معماري- طبقه سوم
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~pendar/
نام:  نوين تولايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري، گروه مهندسي شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ntavallaei/
نام:  محمد رضا حق جو
علایق‌پژوهشی:  طراحي مكانيزم در سياست عمومي، نظريه و كاربست برنامه ريزي، آموزش كارگاه هاي برنامه ريزي، شهر منطقه هاي چند مركزي، طراحي ساختار فضايي شهري و منطقه اي
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  دانشكده هنر و معماري - گروه شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~haghjou/
نام:  نصرت اله گودرزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~goudarzi/
نام:  فرزين محمودي پاتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
نام:  سيد محمود ميثاقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  بابلسر.پرديس دانشگاه مازندران.دانشكده هنر ومعماري.گروه شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mmisaghi/