گروه علوم دریایی و اقیانوسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم دریایی و اقیانوسی

نام:  مريم آخونديان
علایق‌پژوهشی:  پلانكتون شناسي، اكولوژي دريا، تنوع زيستي آبزيان، اكوفيزيولوژي آبزيان
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر پرديس دانشگاه مازندران دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي گروه زيست دريا
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي
نام:  محمد اكبري نسب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي
نام:  شيلا اميدظهير
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي
نام:  حسن تقوي جلودار
علایق‌پژوهشی:  زيست دريا، بوم شناسي دريا
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي، گروه زيست دريا
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~htaghavi/
نام:  مجتبي شكراله زاده طالشي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mstaleshi/
نام:  فاطمه علمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~felmi/
نام:  عبدالعلي موحدي نيا
علایق‌پژوهشی:  زيست شناسي دريا، بوم شناسي دريا، اكوفيزيولوژي آبزيان، بافت شناسي آبزيان، مطالعه اثرات زيستي آلاينده هاي دريايي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي
گروه:  گروه علوم دريايي و اقيانوسي