گروه زیست شناسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی

نام:  طاهره السادات آقاجانزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghajanzadeh/
نام:  ناصر جعفري
علایق‌پژوهشی:  شاخص هاي زيستي، تنوع زيستي، اكولوژي تالاب، اكولوژي جلبك ها
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، كدپستي 95447-47416، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~njafari/
نام:  اكبر حاجي زاده مقدم
علایق‌پژوهشی:  استرس اكسيداتيو، بيماري هاي تحليل نوروني
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ahajizadeh/
نام:  پريسا داودي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~pdavoodi/
نام:  صديقه كليج
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده علوم پايه- گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~skelij/
نام:  آرمان محمودي اطاقوري
علایق‌پژوهشی:  مطالعات بيوسيستماتيك (تاكسونومي مدرن)، سيستماتيك مولكولي، مطالعات فلورستيك، گرده شناسي، گياهان دارويي، علوم علفهاي هرز
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي، كد پستي: 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~amahmoudi/
نام:  فرشته مير محمدرضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه زيست شناسي ،دانشكده علوم پايه، دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
نام:  احسان نظيفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~enazifi/
نام:  عليرضا نقي نژاد
علایق‌پژوهشی:  تنوع زيستي و حفاظت در اكوسيستم هاي جنگلي و استپي، پاسخ هاي گونه اي به تغييرات محيطي، اكولوژي پوشش گياهي و ژئوبوتاني ايران
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  گروه زيست شناسي دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~naqinezhad/
نام:  فرهاد ولي زادگان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم پايه- گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~valizadegan/