گروه آمار

نام:  اكبر اصغر زاده
علایق‌پژوهشی:  تحليل داده هاي سانسور شده، تئوري براورد، قابليت اعتماد
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده رياضي، گروه آمار
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~asgharzadeh/
نام:  معصومه اكبري لاكه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~makbari/
نام:  احمد پوردرويش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~pourdarvish/
نام:  افشين فياض موقر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم رياضي، گروه آمار
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~a_fayyaz/
نام:  سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي
علایق‌پژوهشی:  برآورديابي و پيش بيني بر اساس داده هاي ترتيبي، نظريه توزيع ها
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران-دانشكده علوم رياضي- گروه آمار
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
نام:  مهرناز محمدپور
علایق‌پژوهشی:  سري هاي زماني چند متغيره, تابعي و شمارشي, احتمال و فرايندهاي تصادفي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم رياضي، گروه آمار
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
نام:  سيد باقر مير اشرفي
علایق‌پژوهشی:  تحليل داده ها، داده كاوي، علم داده ها
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم رياضي، گروه آمار كدپستي: 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bashrafi/
نام:  مهران نقي زاده قمي
علایق‌پژوهشی:  برآورديابي E-بيزي و بيزي سلسله مراتبي، برآورديابي انقباضي و انقباضي بيزي، فاصله هاي تحمل آماري، طرح هاي نمونه گيري براي پذيرش، آناليز واريانس با واريانس هاي نابرابر، مقايسات چندگانه در آناليز واريانس، برآورد پس از گزينش
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران-دانشكده علوم رياضي-گروه آمار
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mnaghizadeh/