گروه علوم سیاسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم سیاسی

نام:  رضا اختياري اميري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rekhtiari/
نام:  علي اكبر جعفري
علایق‌پژوهشی:  نظريه هاي روابط بين الملل، سياست خارجي ايالات متحده آمريكا، سياست بين الملل، آمريكا- اسرائيل
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  آدرس: مازندران، بابلسر، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه مازندران، دانشكده حقوق و علوم سياسي.
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Ajafari/
نام:  محمد رادمرد
علایق‌پژوهشی:  توسعه و نوسازي، تاريخ تحولات سياسي ايران، روشنفكران در ايران معاصر، نظريه هاي انقلاب اسلامي ايران
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- خيابان شهيد بهشتي- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mradmard/
نام:  احمد رشيدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
نام:  حسين رفيع
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rafie/
نام:  مختار صالحي
علایق‌پژوهشی:  تجزيه و تحليل سياست خارجي، سياست خارجي ايران، اقتصاد سياسي بين الملل، اتحاديه اروپا، ديپلماسي اقتصادي، سياست هاي قدرتهاي بزرگ، روشهاي تحقيق در علوم سياسي و روابط بين الملل
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
نام:  رحمت عباس تبار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rabbastabar/
نام:  محسن عباس زاده مرزبالي
علایق‌پژوهشی:  تاريخ فلسفه سياسي غرب, نظريه هاي جديد در علم سياست, نظريه هاي دموكراسي, روندهاي فكري در اسلام معاصر
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mabbaszadeh/
نام:  مرتضي علويان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Malavian/
نام:  محمد تقي قزلسفلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghezel/
نام:  علي كريمي
علایق‌پژوهشی:  lمسائل سياسي ايران،جامعه شناسي سياسي، سياست قومي، رفتار انتخاباتي، توسعه سياسي ايران، امنيت ملي، هويت ملي
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه علوم سياسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~karimi/