گروه شیمی کاربردی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی کاربردی

نام:  سيد رضا حسيني زوارمحله
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي كاربردي، كد پستي: 4741695447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~rhosseini/
نام:  محمود عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~abbasi/
نام:  حميد عمادي
علایق‌پژوهشی:  سنتز نانو مواد، تهيه و بررسي نانو ساختارهاي هسته@پوسته، نانو مواد مغناطيسي، سيستم هاي دارو رساني مبتني بر نانو مواد مغناطيسي، تهيه عوامل كنتراست براي تصويربرداري پزشكي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~hemadi/
نام:  شهرام قاسمي مير
علایق‌پژوهشی:  نانوشيمي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي كاربردي، كد پستي: 4741695447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ghasemi/
نام:  سيد رضا نبوي
علایق‌پژوهشی:  مدلسازي و بهينه سازي فرآيندهاي شيميايي، كاتاليست و مهندسي واكنشهاي شيميايي، نانوتكنولوژي پليمرها
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران-دانشكده شيمي-گروه شيمي كاربردي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~srnabavi/