گروه شیمی معدنی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی معدنی

نام:  عباس اسلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
نام:  حميد گلچوبيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- دانشكده شيمي دانشگاه مازندران كد پستي 47416-95447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
نام:  نياز منادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مارندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~Nimonadi/
نام:  ام ليلا نظري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- دانشكده شيمي دانشگاه مازندران كد پستي 47416-95447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي معدني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~onazari/