گروه مدیریت بازرگانی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت بازرگانی

نام:  ابوالحسن حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده اقتصاد و علوم اداري- گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~hosseini/
نام:  شهاب الدين شمس
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~shams/
نام:  ميثم شيرخدايي
علایق‌پژوهشی:  بازاريابي و برند، بازاريابي بين الملل
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  ايران، مازندران، بابلسر ،پرديس دانشگاه مازندران ، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  محمد صفري
علایق‌پژوهشی:  مديريت و برنامه ريزي استراتژيك، روش شناسي پژوهش در مديريت، مديريت ارزش مشتري (CVM)، مديريت و ارزيابي منابع انساني، تحليل آماري در مديريت
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mosafari/
نام:  محمد رضا طبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشنده علوم اقتصادي و اداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~tabibi/
نام:  بهاره عابدين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~babedin/
نام:  محسن عليزاده ثاني
علایق‌پژوهشی:  مديريت منابع انساني، مديريت تعارض
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  مرتضي موقر
علایق‌پژوهشی:  مديريت رفتار سازماني- رهبري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~movaghar/
نام:  محمود يحيي زاده فر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر ،شهرك دانشگاه، خيابان شريعتي، خيبان محبوبي7 ، منزل شخصي
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت بازرگاني