گروه اقتصاد نظری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد نظری

نام:  مجيد آقايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
نام:  محمد علي احساني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ehsani/
نام:  عليرضا پور فرج
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
نام:  وحيد تقي نژاد عمران
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر - پرديس دانشگاه - گروه اقتصاد نظري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~omran/
نام:  احمد جعفري صميمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~jafarisa/
نام:  نورالدين شريفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~sharify/
نام:  زهرا ميلا علمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~zelmi/
نام:  زهرا كريمي موغاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر دريا كنار خيابان نهم شماره 625
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد نظري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~zakarimi/