گروه علوم محیط زیست

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم محیط زیست

نام:  محمد رحماني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم محيط زيست
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mrahmani/
نام:  فاطمه كاردل
علایق‌پژوهشی:  پايش آلودگي هاي محيط زيست، حذف آلاينده ها از پساب هاي شهري و صنعتي، حذف زيستي آلاينده ها، مديريت مواد زائد جامد و بازيافت آن، مدلسازي داده هاي محيط زيستي، بوم سم شناسي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم محيط زيست
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~fkardel/