گروه زبان انگلیسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زبان انگلیسی

نام:  شيرين آبادي خواه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني- گروه زبان و ادبيات انگليسي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~abadikhah/
نام:  زهرا2 احمد پور كاسگري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~z-ahmadpour/
نام:  حسين بزرگيان
علایق‌پژوهشی:  مهارت شنيداري و نگارش، فراشناختي، دوزبانگي و تكنولوژي اموزشي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني، گروه زبان انگليسي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bozorgian/
نام:  فاطمه خونمري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~khonamri/
نام:  محمود دهقان
علایق‌پژوهشی:  بازخورد اصلاحي، نظريه اجتماعي-فرهنگي درآموزش زبان انگليسي، سنجش و ارزيابي، خواندن و درك مفاهيم
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~dehqan/
نام:  سيد حسن طالبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر. دانشگاه مازندران. دانشكده علوم انساني. گروه زبان و ادبيات انگليسي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~talebi/
نام:  محمود عزيزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~azizijam/
نام:  فرشيد نوروزي روشناوند
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fnowrouzi/
نام:  باقر يعقوبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه زبان انگليسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~yaqubi/