گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری

نام:  رحيم بردي آنامرادنژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rmoradnejad/
نام:  رضا اسماعيلي
علایق‌پژوهشی:  ژئومورفولوژي رودخانه اي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~resmaili/
نام:  فرامرز بريماني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~barimani/
نام:  عيسي جوكار سرهنگي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه جغرافيا، عيسي جوكار
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jokar/
نام:  همت اله رورده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~roradeh/
نام:  جلال سميعا
علایق‌پژوهشی:  سيستم اطلاعات جغرافيايي، سنجش از دور، مدلسازي مكاني زماني خطر رانش زمين، مدلسازي عامل بنيان، نقشه برداري چند زمانه رانش زمين
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jsamia/
نام:  طاهر صفرراد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~tsafarrad/
نام:  غدير عشورنژاد
علایق‌پژوهشی:  ارزيابي و پايش محيطي، آناليز و برنامه ريزي مكاني، مدلسازي مكاني خدمات اكوسيستم، Geovisualization و كارتوگرافي، بهينه سازي مكاني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ashournejad/
نام:  ام البنين عطايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~oataee/
نام:  ناصر عليقلي زاده فيروزجايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي- گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~firouzjaie/
نام:  مصطفي قدمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Ghadami/
نام:  قاسم لرستاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشكده علوم انساني و اجتماعي - گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghlorestani/
نام:  صديقه لطفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~slotfi/
نام:  عامر نيك پور
علایق‌پژوهشی:  توسعه پايدار شهري
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~nikpour/
نام:  يداله يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~yousefi/