گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری

نام:  رحيم بردي آنامرادنژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
نام:  رضا اسماعيلي
علایق‌پژوهشی:  ژئومورفولوژي رودخانه اي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~resmaili/
نام:  فرامرز بريماني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~barimani/
نام:  عيسي جوكار سرهنگي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~jokar/
نام:  همت اله رورده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~roradeh/
نام:  جلال سميعا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~jsamia/
نام:  طاهر صفرراد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~tsafarrad/
نام:  ناصر عليقلي زاده فيروزجايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~firouzjaie/
نام:  مصطفي قدمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~Ghadami/
نام:  قاسم لرستاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشكده علوم انساني و اجتماعي - گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
نام:  صديقه لطفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~slotfi/
نام:  غلامرضا ملكشاهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران- گروه جغرافيا
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ghmalek/
نام:  عامر نيك پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~nikpour/
نام:  يداله يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه جغرافيا برنامه ريزي شهري
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~yousefi/