گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

نام:  سعيد ابراهيمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
نام:  علي اكبر ايزدي فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران بابلسر دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~izadifard/
نام:  علي اكبر جهاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jahani/
نام:  محمدمهدي زارعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mzarei/